بومی‌سازی دانش ساخت قطعات نیروگاهی در هرمزگان

نیروهای متخصص نیروگاه بندرعباس امسال بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ قطعه تخصصی را طراحی، ساخت و بازسازی کرده‌اند و باعث شده‌اند دانش ساخت قطعات نیروگاهی برای تولید برق در هرمزگان بومی‌سازی شود.  

نیروهای متخصص نیروگاه بندرعباس امسال بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ قطعه تخصصی را طراحی، ساخت و بازسازی کرده‌اند و باعث شده‌اند دانش ساخت قطعات نیروگاهی برای تولید برق در هرمزگان بومی‌سازی شود.