بهینه سازی شبکه و تاسیسات توزیع برق در سمنان

مدیرتوزیع برق شهرستان سمنان از اجرای پروژه بهینه سازی شبکه و تاسیسات توزیع برق خیابان طالقانی شهرستان سمنان با اعتباری به مبلغ یک میلیارد و 103 میلیون ریال خبر داد. مهدی پاک طینت بیان داشت: این پروژه در محدوده خیابان های شهدای سوم، طالقانی 10 تا 12 و کوچه خوارزمی مربوط به پست های مخابرات […]

مدیرتوزیع برق شهرستان سمنان از اجرای پروژه بهینه سازی شبکه و تاسیسات توزیع برق خیابان طالقانی شهرستان سمنان با اعتباری به مبلغ یک میلیارد و 103 میلیون ریال خبر داد.

مهدی پاک طینت بیان داشت: این پروژه در محدوده خیابان های شهدای سوم، طالقانی 10 تا 12 و کوچه خوارزمی مربوط به پست های مخابرات و هفت تیر توسط نیروهای عملیاتی این مدیریت به انجام رسیده است.

وی همچنیـن افـزود: احـداث 990 متـر کابل زمینـی 20 کیلوولت، توسعـه شبکه فشـار ضعیـف زمینـی باکابل آلومینیومی و شبکه معابر، راه اندازی شش فیدر فشار ضعیف جهت تغذیه برق خیابان های مجاور، تبـدیل 400 متر شبکه مسی به کابل خودنگهدار، نصب یک دستگاه پست هوایی 315 کیلوولت آمپر و تعویض هفت اصله پایه معیوب، از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای این پروژه محسوب می شوند.

وی یادآور شد: کاهش تلفات انرژی الکتریکی، افزایش کیفیت پروفیل ولتاژ، کاستن بار پسـت های زمینـی، ارتقای قابلیت اطمینان برق مشترکان و کم شدن شعاع تغذیه، به عنوان اهم اهداف پروژه مورد اشاره به شمار می رود.