بهسازی شبکه برق۴۷روستا توسط شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

درراستای طرح ملی بهسازی شبکه برق روستایی کشور(طرح بهارستان) ازابتدای آبان ماه تاکنون،شبکه برق تعداد۴۷روستای حوزه شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی بهسازی شده است.

مهندس اکبرفرج نیا مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی درگفتگویی ضمن اعلام این خبر،گفت: برای طرح‌های بهسازی، مقاوم سازی وتوسعه شبکه برق این روستاها که اکثراً درشرف اتمام است، تاکنون بالغ بر۳۲ میلیاردو۷۸۲ میلیون تومان اعتباراختصاص یافته است.

وی افزود: تاکنون برای بهسازی این تعدادروستا که درکلیه شهرستان ها و واحدهای تحت پوشش واقع شده‌اند، بالغ بر۶۸ هزار۴۸۷ مترشبکه فشار ضعیف و۵۸۲۰ مترشبکه فشار متوسط بازسازی و احداث گردیده است.

به گفته مهندس فرج نیا، کاربهسازی شبکه های برق روستایی با وجود سرمای شدیدزمستانی دراستان سرد سیرآذربایجان شرقی،ادامه دارد و تا پایان سال جاری تلاش داریم کلیه۴۷۲روستای منتخب ابلاغی شرکت توانیر به شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی در۱۹واحد شهرستانی تابعه را به اتمام برسانیم.