بهره گیری از تمام امکانات جهت اجرای پروژه های آب و فاضلاب

 نایب رئیس کمیسیون محاسبات مجلس شورای اسلامی از تمام ابزارها برای اجرایی نمودن پروژه های آب و فاضلاب استفاده می کنیم. به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب لرستان ،محمدخدابخشی نایب رئیس کمیسیون محاسبات مجلس ونماینده مردم شهرستان الیگودرز درمجلس شورای اسلامی از پروژه های آبرسانی روستایی این شهرستان بازدید نمود. دراین بازدید حمیدرضا کرم وند […]

 نایب رئیس کمیسیون محاسبات مجلس شورای اسلامی از تمام ابزارها برای اجرایی نمودن پروژه های آب و فاضلاب استفاده می کنیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب لرستان ،محمدخدابخشی نایب رئیس کمیسیون محاسبات مجلس ونماینده مردم شهرستان الیگودرز درمجلس شورای اسلامی از پروژه های آبرسانی روستایی این شهرستان بازدید نمود.

دراین بازدید حمیدرضا کرم وند مدیرعامل شرکت آبفای استان ضمن ارائه گزارشی ازروند اجرای پروژه های شرکت درسطح شهرها وروستاهای استان وتوضیح اینکه شرکت آبفای لرستان درسال98موفق شده حدود80درصدازاعتبارات مصوب راجذب نمایدودرحال حاضر حدود 248میلیاردتومان به پیمانکاران وفروشندگان تجهیزات بدهی داردکه نشان ازفعالیت های گسترده  این شرکت درسطح شهرها وروستاها دارد.

حمیدرضا کرم وند درخصوص پروژه های شهرستان الیگودرز به اجرای شبکه فاضلاب این شهرستان اشاره وبه اختصاص 7میلیلارد تومان برای آن درسال جدید خبرداد.وی درخصوص تکمیل آبرسانی روستایی این شهرستان به خبرنگاران گفت:تصفیه خانه آب روستایی که ازمحل پروژه طرح قم رود می باشدحدود75درصدپیشرفت فیزیکی دارد که فاز اول این پروژه درآبان ماه به بهره برداری می رسد که حدود 10روستا ازنعمت آب سالم بهره مند خواهندشد.

درادامه این بازدید محمد خدابخشی نماینده مردم درمجلس ضمن تقدیراز عملکرد شرکت آب وفاضلاب از حمایت مجلس برای اجرایی نمودن طرح های آب وفاضلاب خبردادوتاکید کردپروژه های آب وفاضلاب برای مردم اهمیت زیادی دارند به همین دلیل باید تلاش کنیم این پروژه هادرموعدمقرر به سرانجام برسند،وی همچنین تاکید کرد خوشبختانه با تلاش های انجام گرفته واز محل پروژه قم رودتعداد99روستادرمجموع ازاین طرح از آب سالم برخوردارخواهندشد.