بهره مندی ۴۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با هدف بهره مندی40 هزارواحد نهضت ملی مسکن هرمزگان برای زیرساخت آب وفاضلاب گفت :با هدف تامین آب وجمع آوری فاضلاب طرح نهضت ملی مسکن پیش بینی اجرای خطوط انتقال، شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضلاب برای 32 سایت کرده است.بنابراین  بهره مندی40 هزارواحد از این امکان قابل پیش بینی است.
  • بهره مندی ۴۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن هرمزگان برای زیرساخت آب وفاضلاب

به گزارش برقاب و نقل از روابط‌عمومی شرکت آبفای کشور حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان: شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با هدف بهره مندی ۴۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن هرمزگان برای زیرساخت آب وفاضلاب گفت :با هدف تامین آب وجمع آوری فاضلاب طرح نهضت ملی مسکن پیش بینی اجرای خطوط انتقال، شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضلاب برای ۳۲ سایت کرده است.بنابراین بهره مندی از این امکان قابل پیش بینی است.

آبفا برای تمامی شهرهایی که طرح ملی مسکن در آن شهر، زمین برای اجرای آن واگذار شده، برنامه ریزی کرده است که ۴۰ هزار مشترک جدید از اجرای این پروژه ها بهره مند خواهند شد.