بهره برداری از ۲۷ پروژه برق رسانی همزمان با هفته دولت

تعداد ۲۷ پروژه برق رسانی در سه محور: ۱)افزایش قابلیت اطمینان شبکه و تقویت ولتاژ ،۲)برق رسانی به روستاهای بدون برق و ۳)روشنایی معابر در حوزه فعالیت شرکت توزیع نیروی برق استان فارس همزمان با هفته دولت به بهره برداری می رسد.    

تعداد ۲۷ پروژه برق رسانی در سه محور: ۱)افزایش قابلیت اطمینان شبکه و تقویت ولتاژ ،۲)برق رسانی به روستاهای بدون برق و ۳)روشنایی معابر در حوزه فعالیت شرکت توزیع نیروی برق استان فارس همزمان با هفته دولت به بهره برداری می رسد.