بهره برداری از چهارمین مخزن آب اضطراری آبفای منطقه ۴

چهارمین مخزن آب آشامیدنی طرح آبرسانی اضطراری آبفای منطقه چهار باظرفیت ۱۰۰ مترمکعب درموقعیت پارک سرخه حصارناحیه افسریه نصب ووارد مدار بهره برداری گردید.  به گزارش روابط عمومی، مدیرعامل شرکت ضمن بیان این مطلب افزود : درحال حاضر موقعیت نصب مخازن باقیمانده باپیشرفت ۱۰۰ درصدی آماده نصب بوده که باتوجه به پیشرفت ۹۰ درصدی عملیات […]

چهارمین مخزن آب آشامیدنی طرح آبرسانی اضطراری آبفای منطقه چهار باظرفیت ۱۰۰ مترمکعب درموقعیت پارک سرخه حصارناحیه افسریه نصب ووارد مدار بهره برداری گردید. 

به گزارش روابط عمومی، مدیرعامل شرکت ضمن بیان این مطلب افزود :

درحال حاضر موقعیت نصب مخازن باقیمانده باپیشرفت ۱۰۰ درصدی آماده نصب بوده که باتوجه به پیشرفت ۹۰ درصدی عملیات مونتاژ مخازن مذکور، حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده عملیات حمل ونصب مخزن پارک زیتون انجام ومتعاقباً طی ۲۰روز آینده عملیات حمل ونصب و راه اندازی مخزن پارک دانشجو به انجام خواهد رسید.