بهره برداری از چهارمین مخزن آب اضطراری آبفای منطقه 4

چهارمین مخزن آب آشامیدنی طرح آبرسانی اضطراری آبفای منطقه چهار باظرفیت 100 مترمکعب درموقعیت پارک سرخه حصارناحیه افسریه نصب ووارد مدار بهره برداری گردید.  به گزارش روابط عمومی، مدیرعامل شرکت ضمن بیان این مطلب افزود : درحال حاضر موقعیت نصب مخازن باقیمانده باپیشرفت 100 درصدی آماده نصب بوده که باتوجه به پیشرفت 90 درصدی عملیات […]

چهارمین مخزن آب آشامیدنی طرح آبرسانی اضطراری آبفای منطقه چهار باظرفیت 100 مترمکعب درموقعیت پارک سرخه حصارناحیه افسریه نصب ووارد مدار بهره برداری گردید. 

به گزارش روابط عمومی، مدیرعامل شرکت ضمن بیان این مطلب افزود :

درحال حاضر موقعیت نصب مخازن باقیمانده باپیشرفت 100 درصدی آماده نصب بوده که باتوجه به پیشرفت 90 درصدی عملیات مونتاژ مخازن مذکور، حداکثر ظرف 10 روز آینده عملیات حمل ونصب مخزن پارک زیتون انجام ومتعاقباً طی 20روز آینده عملیات حمل ونصب و راه اندازی مخزن پارک دانشجو به انجام خواهد رسید.