بهره‌برداری و نگهداری از خطوط انتقال ،شبکه های جمع‌آوری وانشعابات فاضلاب…

بهره‌برداری و نگهداری از خطوط انتقال ،شبکه های جمع‌آوری وانشعابات فاضلاب محدوده عملیاتی شرکت آب و فاضلاب کاشان ۱۳۹۹/۵/۱۹ ۱۳۹۹/۵/۲۸ عملیات اجرایی آبرسانی از دشت ابوزیدآباد به کاشان ۱۳۹۹/۵/۱۱ ۱۳۹۹/۶/۱   اطلاعات بیشتر: https://www.abfakashan.ir/?fkeyid=&siteid=1&pageid=659

بهره‌برداری و نگهداری از خطوط انتقال ،شبکه های جمع‌آوری وانشعابات فاضلاب محدوده عملیاتی شرکت آب و فاضلاب کاشان ۱۳۹۹/۵/۱۹ ۱۳۹۹/۵/۲۸
عملیات اجرایی آبرسانی از دشت ابوزیدآباد به کاشان ۱۳۹۹/۵/۱۱ ۱۳۹۹/۶/۱

 

اطلاعات بیشتر:

https://www.abfakashan.ir/?fkeyid=&siteid=1&pageid=659