برگزاری نشست بررسی تجارب موفق بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری

به منظور بررسی تجارب موفق مدیریت مشارکتی در بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری با حضور نمایندگان برگزاری نشست شرکت آب منطقه ای قزوین، سازمان جهاد کشاورزی، تشکل آبران دشت قزوین، شرکت شبکه بهره برداری دشت قزوین، شرکت مهندسین مشاور پندام، زیست پرآب و ساحل امید ایرانیان برگزار شد.

به گزارش برقاب : سینا جمشیدی معاون حفاظت و بهره برداری این شرکت با برگزاری نشست اشاره به این موضوع  کرد که اصلاح ساختار مدیریت آب، توسعه بهره برداری از منابع آب، بسیج منابع و ساماندهی نظام بهره برداری از منابع آب، و موضوع دیگر برگزاری نشست تقویت مشارکت مردم و در نهایت افزایش بهره وری اقتصادی آب به ویژه در بخش کشاورزی از مهمترین جهت گیری های برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کلان کشور می باشد، اظهار داشت: جهت گیری های فوق در عین حال که تنگناها و موانع توسعه بخش آب را نشان می دهد، به نوعی بر ضرورت تعامل و همکاری دوسویه بخش عمومی و خصوصی در فرایند مدیریت آب تاکید دارد.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای تصریح نمود: یکی از مهمترین راهکارهای علمی دنیای امروز سپردن کار مردم به مردم و استفاده از توان و ظرفیت همه جانبه مردم در پیشبرد طرح ها می باشد. جمشیدی تصریح کرد: تجربیات جهانی حکایت از آن دارد که بهره برداران بهتر و ارزان تر از دولت توان مدیریت شبکه های آبیاری را دارند، همچنین اگر آنها مسئولیت اداره و مدیریت شبکه های آبیاری را بر عهده بگیرند انگیزه بیشتری برای ارتقاء و کارآمدی شبکه نیز خواهند داشت. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای با اشاره به شبکه آبیاری دشت قزوین گفت: استان قزوین با دارا بودن یکی از مدرن ترین شبکه های آبیاری در کشور که از دهه های گذشته به بهره برداری رسیده است، همواره با موضوعاتی از قبیل نارضایتی کشاورزان از نحوه توزیع آب، هدر رفت آب و… مواجه بوده است. وی افزود: به بهره برداری رسیدن سد و شبکه آبیاری نهب در کنار موضوعات مربوط به شبکه آبیاری دشت قزوین، لزوم ایجاد تشکل آبران و یا اصلاح ساختار وضع موجود را به منظور استفاده از توان و ظرفیت بهره بردارن در مدیریت شبکه های آبیاری پر رنگ تر می سازد. جمشیدی در پایان بر ضرورت تشکیل چنین نشست هایی با هدف شناسایی تجارب موجود و استفاده از ظرفیت بهره برداران جهت مدیریت هرچه بهتر شبکه های آبیاری استان قزوین تاکید کرد.