برگزاری جلسه توجیهی و هماهنگی در خصوص انبارگردانی آبفای استان اصفهان

با حضور معاون مالی و پشتیبانی، مدیر انبار و اموال و مدیر حسابرسی جلسه توجیهی و هماهنگی در خصوص انبارگردانی آبفای استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش برقاب،در این جلسه توجیهی مطالبی در خصوص مدیریت بهینه کالاها، نحوه ثبت حسابداری اضافات و کسورات انبار در هنگام ثبت موجودی، نکات مهم در حین شمارش کالاها و نکات مهم پس از شمارش کالاها که منجر به نحوه صحیح انبار گردانی می شود مطرح شد.