برگزاری اولین پنل نوآوری شرکت توزیع برق استان اردبیل

اولین پنل نوآوری شرکت توزیع برق استان توسط معاونت منابع انسانی و با همکاری کمیته راهبری مدیریت دانش و حضور  مدیرعامل ، معاونین ، مدیران ارشد و خبرگان حوزه بهره برداری شرکت در محل اتاق جلسات ستاد شرکت برگزار شد. دبیرکمیته مدیریت دانش شرکت گفت :  در این پنل ابعاد فنی و مدیریتی چهار نوآوری کارکنان شرکت تحت عناوین «چراغ […]

اولین پنل نوآوری شرکت توزیع برق استان توسط معاونت منابع انسانی و با همکاری کمیته راهبری مدیریت دانش و حضور  مدیرعامل ، معاونین ، مدیران ارشد و خبرگان حوزه بهره برداری شرکت در محل اتاق جلسات ستاد شرکت برگزار شد.

دبیرکمیته مدیریت دانش شرکت گفت :  در این پنل ابعاد فنی و مدیریتی چهار نوآوری کارکنان شرکت تحت عناوین «چراغ های رسام- امور3 برق اردبیل» ، «آرایش ابداعی شبکه – برق کوثر » ، «دستگاه کاترین- برق سرعین» و «اصلاح ساعت های نجومی  امور 2 برق اردبیل» توسط تیم های نوآور معرفی  شد

سعید رحیمی اظهار داشت: نو آوری ها توسط خبرگان پنل که شامل نمایندگان معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ و روسای ادارات بهره برداری و نگهداری شبکه واحدهای اجرایی بود مورد ارزیابی، تحلیل و بحث و هم اندیشی جهت بهبود قرار گرفت.

وی افزود : در بعد فنی چگونگی ساخت ،  بهره برداری و همچنین ضرورت استفاده از نوآوری ها به لحاظ فنی و ایمنی مورد بررسی تخصصی قرار میگیرد. و در بعد مدیریتی میزان ارزش اقتصادی (Value) ، کمیابی (Rareness) ، تقلیدپذیری (Imitability)  و سازمان یافتگی (Organization) نوآوری ها مورد بحث قرار می گیرد.

 دبیرکمیته مدیریت دانش شرکت اعلام کرد : با توجه به اینکه حمایت مدیریتی یکی از ارکان اصلی انگیزاننده بسط ایده های نوآورانه می باشد در این پنل معاونین و مدیران ارشد شرکت نیز حضور داشتند و در موارد ضرورت نظرات فنی – مدیریتی خود را در خصوص نوآوری ها مطرح کردند.

سعید رحیمی افزود : انتظار  است به حول و قوه الهی با انجام منظم پنل های نوآوری در عرصه های مختلف فعالیت های شرکت،  با ویژگی های که از حیث ترکیب اعضا و محتوای جلسات ذکر شد ؛  فعالان مرتبط با ارزش پیشنهادی خود را  هر چه بیشتر  به سمت هم آفرینی نوآوری

(co-creation of innovation) سوق دهد تا از این رهگذر  شرکت توزیع برق استان به عنوان یک شرکت پیشرو در عرصه ارائه خدمات به مردم شریف منطقه باشد .

اولین پنل نوآوری شرکت توزیع برق استان توسط معاونت منابع انسانی و با همکاری کمیته راهبری مدیریت دانش و حضور  مدیرعامل ، معاونین ، مدیران ارشد و خبرگان حوزه بهره برداری شرکت در روز پنج شنبه مورخه 05/04/99 در محل اتاق جلسات ستاد شرکت برگزار شد.

دبیرکمیته مدیریت دانش شرکت گفت :  در این پنل ابعاد فنی و مدیریتی چهار نوآوری کارکنان شرکت تحت عناوین «چراغ های رسام- امور3 برق اردبیل» ، «آرایش ابداعی شبکه – برق کوثر » ، «دستگاه کاترین- برق سرعین» و «اصلاح ساعت های نجومی  امور 2 برق اردبیل» توسط تیم های نوآور معرفی  شد

سعید رحیمی اظهار داشت: نو آوری ها توسط خبرگان پنل که شامل نمایندگان معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ و روسای ادارات بهره برداری و نگهداری شبکه واحدهای اجرایی بود مورد ارزیابی، تحلیل و بحث و هم اندیشی جهت بهبود قرار گرفت.

وی افزود : در بعد فنی چگونگی ساخت ،  بهره برداری و همچنین ضرورت استفاده از نوآوری ها به لحاظ فنی و ایمنی مورد بررسی تخصصی قرار میگیرد. و در بعد مدیریتی میزان ارزش اقتصادی (Value) ، کمیابی (Rareness) ، تقلیدپذیری (Imitability)  و سازمان یافتگی (Organization) نوآوری ها مورد بحث قرار می گیرد.

 دبیرکمیته مدیریت دانش شرکت اعلام کرد : با توجه به اینکه حمایت مدیریتی یکی از ارکان اصلی انگیزاننده بسط ایده های نوآورانه می باشد در این پنل معاونین و مدیران ارشد شرکت نیز حضور داشتند و در موارد ضرورت نظرات فنی – مدیریتی خود را در خصوص نوآوری ها مطرح کردند.

سعید رحیمی افزود : انتظار  است به حول و قوه الهی با انجام منظم پنل های نوآوری در عرصه های مختلف فعالیت های شرکت،  با ویژگی های که از حیث ترکیب اعضا و محتوای جلسات ذکر شد ؛  فعالان مرتبط با ارزش پیشنهادی خود را  هر چه بیشتر  به سمت هم آفرینی نوآوری

(co-creation of innovation) سوق دهد تا از این رهگذر  شرکت توزیع برق استان به عنوان یک شرکت پیشرو در عرصه ارائه خدمات به مردم شریف منطقه باشد .