برپایی ایستگاه سلامت در آبفا شیراز

هم‌زمان با آغاز پویش ملی سلامت و باهدف ارتقای سطح سلامت عمومی ایستگاه سلامت در آبفا شیراز برگزار شد.

هم‌زمان با آغاز پویش ملی سلامت و باهدف ارتقای سطح سلامت عمومی، تیم مرکز بهداشت شهدای والفجر در ساختمان مرکزی شرکت آب و فاضلاب شیراز با  برپایی پایگاه سلامت برای شاخص توده بدنی (BMI)  و غربالگری پرفشاری خون و دیابت،  حضور یافتند.

در راستای اجرای  این طرح ، حدود ۱۰۰ نفر از کارکنان حوزه ستاد شرکت آب و فاضلاب شیراز موردبررسی و غربالگری قرار گرفتند.