برون سپاری فعالیت های شرکت از قبیل نگهبانی ، سیمبانی…

برون سپاری فعالیت های شرکت از قبیل نگهبانی ، سیمبانی ، رانندگی سبک و سنگین ، خدمات مشترکین ، کارشناس فنی و غیر فنی ، کارگری ، خدمات عمومی ، تصدی امور دفتری و . . . به صورت حجمی ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ اصلاح و بهینه شبکه برق روستای چمبطان علیا ومبارک آباد و … واقع […]

برون سپاری فعالیت های شرکت از قبیل نگهبانی ، سیمبانی ، رانندگی سبک و سنگین ، خدمات مشترکین ، کارشناس فنی و غیر فنی ، کارگری ، خدمات عمومی ، تصدی امور دفتری و . . . به صورت حجمی ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
اصلاح و بهینه شبکه برق روستای چمبطان علیا ومبارک آباد و … واقع در شهرستان بیستون (از محل اعتبارات داخلی سیل) ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
تأمین نیروی انسانی در زمینه فعالیتهای نگهبانی ، کارگری تنظیفاتی و خدمات عمومی ، رانندگی سبک و سنگین و . . . در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه به صورت پیمانکاری ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات کارشناس فنی و غیر فنی ، خدمات اداری و دفتری ، کارپردازی ، تاسیسات ، انبارداری در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه به صورت پیمانکاری ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
اصلاح شبکه برق روستاهای دارگل ،دایار ،صوفیوند ،علی آباد ،قیسوند ، کاکیها ، سه چقا عباس آباد و نوروله علیا شهرستان کوزران (از محل اعتبارات داخلی –عوارض برق) ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

 

اطلاعات بیشتر:

https://kpedc.ir/Index.aspx?page_=tender&order=list&lang=1&sub=0&tempname=Default&PageIdF=1&PageId=62&isPopUp=False