برون سپاری عملیات…

کد عنوان نوع تاریخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل ۱۴۰۰/۱۷۹۴/۵۰۳ برون سپاری عملیات مربوط به وصول مطالبات از مشترکین مصارف عادی شهری و روستائی با اخطار ، یا قطع انشعاب مشترکین بدهکار براساس مفادآیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب وزارت نیرو مناقصه یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ […]

کد عنوان نوع تاریخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
۱۴۰۰/۱۷۹۴/۵۰۳ برون سپاری عملیات مربوط به وصول مطالبات از مشترکین مصارف عادی شهری و روستائی با اخطار ، یا قطع انشعاب مشترکین بدهکار براساس مفادآیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب وزارت نیرو مناقصه یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ مشاهده اطلاعات کامل

 

اطلاعات بیشتر:

https://www.toztab.ir/fa-IR/Portal/4930/page/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87