برونسپاری فعالیتهای قرائت ،توزیع قبوض،وصول مطالبات در شهرستان بیرجند

301  –   1399/05/05 – برونسپاری فعالیتهای قرائت ،توزیع قبوض،وصول مطالبات در شهرستان بیرجند(روستا وشهر)مهلت دریافت اسناد : 1399/04/20     مهلت ارسال :1399/05/04 300  –   1399/04/28 – تجدید عملیات اجرائی مخزن 1000 مترمکعبی وخط انتقال آب شهرگزیکمهلت دریافت اسناد : 1399/04/14     مهلت ارسال :1399/04/28


301  –   1399/05/05 – برونسپاری فعالیتهای قرائت ،توزیع قبوض،وصول مطالبات در شهرستان بیرجند(روستا وشهر)
مهلت دریافت اسناد : 1399/04/20     مهلت ارسال :1399/05/04


300  –   1399/04/28 – تجدید عملیات اجرائی مخزن 1000 مترمکعبی وخط انتقال آب شهرگزیک
مهلت دریافت اسناد : 1399/04/14     مهلت ارسال :1399/04/28