برونسپاری فعالیتهای قرائت ،توزیع قبوض،وصول مطالبات در شهرستان بیرجند

301  –   1399/05/05 – برونسپاری فعالیتهای قرائت ،توزیع قبوض،وصول مطالبات در شهرستان بیرجند(روستا وشهر) مهلت دریافت اسناد : 1399/04/20     مهلت ارسال :1399/05/04

301  –   1399/05/05 – برونسپاری فعالیتهای قرائت ،توزیع قبوض،وصول مطالبات در شهرستان بیرجند(روستا وشهر)
مهلت دریافت اسناد : 1399/04/20     مهلت ارسال :1399/05/04