برق گیلان موفق به دریافت گواهی مدیریت پسماند شد.

با همکاری مستمر و منظم شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان با سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت (از سال ۹۶) در مدیریت و رعایت الزامات تفکیک از مبداء پسماندها، برای دومین سال متوالی شرکت برق منطقه ای گیلان نائل به دریافت ” گواهی مدیریت پسماند “شد.  

با همکاری مستمر و منظم شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان با سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت (از سال ۹۶) در مدیریت و رعایت الزامات تفکیک از مبداء پسماندها، برای دومین سال متوالی شرکت برق منطقه ای گیلان نائل به دریافت ” گواهی مدیریت پسماند “شد.