بررسی و تایید مطالعات پتانسیل یابی برداشت مصالح  بخشی از رودخانه زرین گل شهرستان علی آباد کتول

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: گزارش مربوط به پروژه مطالعات پتانسیل یابی برداشت مصالح رودخانه زرین گل واقع در حوضه آبریز گرگانرود و در مجاورت شهرستان علی آباد کتول ، توسط کارگروه فنی شرکت آب منطقه ای گلستان بررسی و پس از انجام اصلاحات لازم […]

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: گزارش مربوط به پروژه مطالعات پتانسیل یابی برداشت مصالح رودخانه زرین گل واقع در حوضه آبریز گرگانرود و در مجاورت شهرستان علی آباد کتول ، توسط کارگروه فنی شرکت آب منطقه ای گلستان بررسی و پس از انجام اصلاحات لازم توسط مهندسین مشاور ، به تایید رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حسن فرازجو اظهار کرد : در این مطالعات  مباحث فیزیوگرافی ، هواشناسی ، هیدرولوژی ، کاربری اراضی ، مسائل اجتماعی و اقتصادی ، فرسایش و رسوب ، ریخت شناسی و هیدرولیک جریان رودخانه زرین گل در بازه پل سرخ محله تا محل تقاطع با جاده اصلی گرگان به طول تقریبی ۱۲ کیلومتر مورد بررسی قرار گرفته و پس از مدل سازی رودخانه  ، توصیه های لازم در مورد برداشت مصالح رودخانه ای ارائه شده است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت ایجاد و تقویت علمی گروه های تخصصی افزود: حسب وظایف محوله ، بررسی و تصویب گزارش های مطالعاتی شرکت آب منطقه ای گلستان در دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب و با همکاری اعضای کارگروه های فنی انجام می شود لذا سعی بر آن است تا در مطالعات فنی به علوم مرتبط با منابع آب ، توجه نموده و با رعایت دستورالعمل های مربوطه ، در جهت تدقیق مطالعات گام برداشته شود.  امید است با تشکیل کارگروه های فنی در بخش های مختلف و اشتراک اطلاعات علمی ، شاهد افزایش اثر بخشی مطالعات فنی طرح های منابع آب استان باشیم.