بررسی و تایید مطالعات پتانسیل یابی برداشت مصالح از رودخانه محمد آباد کتول

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: گزارش مربوط به پروژه مطالعات پتانسیل یابی برداشت مصالح رودخانه محمد آباد کتول واقع در حوضه آبریز گرگانرود و در بالادست شهر فاضل آباد ، توسط کارگروه فنی شرکت آب منطقه ای گلستان بررسی و پس از انجام اصلاحات لازم […]

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: گزارش مربوط به پروژه مطالعات پتانسیل یابی برداشت مصالح رودخانه محمد آباد کتول واقع در حوضه آبریز گرگانرود و در بالادست شهر فاضل آباد ، توسط کارگروه فنی شرکت آب منطقه ای گلستان بررسی و پس از انجام اصلاحات لازم توسط مهندسین مشاور ، به تایید رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حسن فرازجو اظهار کرد : در این مطالعات  مباحث هیدرولوژی ، زمین شناسی ، آب های زیرزمینی ، زیست محیطی ، مسائل اجتماعی و اقتصادی ، ریخت شناسی رودخانه ، هیدرولیک جریان و رسوب در بازه ای از رودخانه محمد آباد از روستای سیاه مرزکوه تا خروجی حوضه در روستای محمد آباد کتول به طول تقریبی ۲۶ کیلومتر مورد بررسی قرار گرفته و پس از مدل سازی رودخانه  ، توصیه های لازم در مورد برداشت مصالح رودخانه ای ارائه شده است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت ایجاد و تقویت علمی گروه های تخصصی افزود: حسب وظایف محوله ، بررسی و تصویب گزارش های مطالعاتی شرکت آب منطقه ای گلستان در دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب و با همکاری اعضای کارگروه های فنی انجام می شود لذا سعی بر آن است تا در مطالعات فنی به علوم مرتبط با منابع آب  توجه نموده و با رعایت دستورالعمل های مربوطه ، در جهت تدقیق مطالعات گام برداشته شود.