بررسی وضعیت شبکه فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای اصفهان

وضعیت شبکه فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای اصفهان در نشستی با حضور مهندس اله داد معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر و معاون بهره برداری برق منطقه ای اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی وضعیت شبکه فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای اصفهان

به گزارش برقاب، پایگاه خبری توانیر، در این جلسه ابتدا مهندس اسلامی معاون بهره برداری برق منطقه ای اصفهان در خصوص وضعیت حال حاضر و فعالیتها و برنامه های آینده این معاونت در حوزه نگهداری و تعمیرات توضیحاتی ارائه  کرد و در ادامه مهندس اله داد با اشاره به اهمیت ارزشمند منابع انسانی شرکتهای تعمیراتی در حفظ و نگهداری شبکه و برق رسانی ، بر داشتن برنامه حفظ و نگهداشت این نیروها در معاونتهای بهره برداری و پیمانکاران مربوطه تاکید کرد.