دومین کارگاه مشورتی در حوضه آبریز ماربُر برگزار شد؛

بررسی مشکلات حوضه آبریز ماربُر در بخش پادنا سفلی سمیرم

مشکلات حوضه آبریز ماربُر در بخش پادنا سفلی سمیرم واقع در استان اصفهان با حضور معتمدین محلی روستاها بررسی شد.

به گزارش برقاب،  روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان دومین کارگاه مشورتی یک روزه از سلسله کارگاه های مداخله میدانی در حوضه آبریز ماربُر جهت احصا و اولویت بندی مشکلات جامعه محلیِ بخش پادنا در شهرستان سمیرم واقع در استان اصفهان بیست و دوم خردادماه با حضور بالغ بر ۶۰نفر از معتمدین محلی، اعضای شوراها و دهیاری ها و برخی مسئولین و نمایندگان ذی مدخلان  این شهرستان، در حسینه روستای ماندگان از توابع بخش پادنا سفلی  برگزار شد.

در بخش مقدماتی تیم تسهیلگران حرفه ای این کارگاه مشارکتی ،با استفاده  از تکنیکPRA، ارزیابی مشارکتی روستایی، نسبت به ارزیابی سریع وضع موجود در رابطه با مشکلات حادث از بهره برادری نا پایدار از حوضه آبریز ماربر اقدام نمودند.

اولویت گذاری  مسائل و مشکلات متناظر  با منابع آب در دَه روستای هدف، در حوزه های مختلف شرب، کشاورزی ، محیط زیست ، میراث فرهنگی، گام بعدی این کارگاه مشورتی بود که شرکت کنندگان در گروه هایی متشکل از  نمایندگان معتمد محلی، به احصاء آن پرداختند.

در ادامه، نمایندگان دستگاه های دولتی ذی مدخل شامل، بنیاد مسکن، آبفا، محیط زیست، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و منابع طبیعی  و میراث فرهنگی در خصوص موازین قانونی موارد مطرح شده در هر روستا به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

به منظور واقعی سازی مطالبات مردمی در راستای اهداف منطبق بر مدیریت بهینه منابع آب حوضه ،شرکت کنندگان در بخش دوم کارگاه یاد شده نسبت به تعیین حجم مطالبات ، متولیان واقعی و درجه اهمیت آن ها اقدام نمودند.

تفکیک و جزئی سازی مطالبات ساکنان روستای قائد علی به عنوان  نقطه متمرکز و‌پر اهمیت و متأثر از  این حوضه آبریز  پایان بخش این کارگاه بود. بدیهی است تحلیل خروجی های این کارگاه و تبدیل به برنامه اقدام گام بعدی مداخلات میدانی و  پس از آن پیگیری برنامه اقدام و اجرایی سازی آن تا حصول نتیجه مهمترین بخش این سلسله فعالیت های اجتماعی است.

این سلسله کارگاه ها طی برنامه ریزی مدون برای مداخلات میدانی به شیوه تسهیل گری، در کلیه مناطق دارای تعارض با حوضه آبریز ماربُر،  توسط شرکت آب منطقه ای اصفهان در دست اقدام است .