بررسی مسائل آب رسانی به شهرستان های مهر و لامرد در جلسه ی مدیرعامل شرکت آبفا فارس و نماینده ی مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی

مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس در جلسه ای با نماینده ی مردم شهرستان های لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران دو شهرستان و جمعی از مسئولین محلی، مسائل مربوط به آبرسانی شهری و روستایی این شهرستان ها را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، علی جان صادق پور رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس، در جلسه ای با سید موسی موسوی نماینده ی مردم شهرستان های لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی، ابراهیم کرامت فر فرماندار شهرستان لامرد و حمزه محمدی فرماندار شهرستان مهر، معاونین، مدیران و مسولین محلی دو شهرستان و شرکت آبفا فارس، آخرین وضعیت منابع آب و روند آبرسانی به مردم شهرها و روستاهای شهرستان های لامرد، مهر و همچنین مسائل و مشکلات موجود در این حوزه را بویژه بخش های چاهورز و خیرگو در شهرستان لامرد و بخش گله دار در شهرستان مهر مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد.
بنابراین گزارش در این جلسه ضمن بررسی مسائل مربوط به وضعیت آبرسانی به مردم شهرستان های مذکور و بحث پیرامون بهبود کمی و کیفی آب در شهرها و روستاهای تحت پوشش، در خصوص برخی برنامه های کوتاه مدت و میان مدت آبرسانی بحث و تبادل نظر گردید.
گفتنی است در این نشست محمد علی قلندری معاون برنامه ریزی و توسعه ی سرمایه گذاری و وحید حق شناس معاون بهره برداری و توسعه ی آب شرکت آبفا فارس نیز حضور داشتند.