بررسی اجرای دقیق دستگاه های مجاز حفاری در گرگان

مدیر امور منابع آب شهرستان گرگان از بازدید و سرکشی به دستگاه های حفاری مجاز در جهت صحت اجرای دقیق حفاری با توجه به مجوز صادر شده خبرداد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس امین عموزاد اظهار کرد: بازدید دستگاه های حفاری مجاز و پیگیری گزارش حفاری غیر مجاز در منطقه […]

مدیر امور منابع آب شهرستان گرگان از بازدید و سرکشی به دستگاه های حفاری مجاز در جهت صحت اجرای دقیق حفاری با توجه به مجوز صادر شده خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس امین عموزاد اظهار کرد: بازدید دستگاه های حفاری مجاز و پیگیری گزارش حفاری غیر مجاز در منطقه غرب شهرستان با حضور کارشناس آب های زیر زمینی و سرپرست کارگاه تعادل بخشی امور شهرستان انجام شد.
مدیر امور منابع آب شهرستان گفت افزود: چک کردن پوشه حفاری، عمق چاه های مذکور، بررسی مختصات چاه ها، بررسی جعبه کمک های اولیه و لباس کار با کلاه ایمنی و وضعیت پلمب چرخ ها از جمله موارد بررسی شده در این بازدید بود.