برخورداری اشتراک های چاه آب کشاورزی از برق رایگان

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان سمنان از بهره مندی اشتراک های چاه آب کشاورزی از برق رایگان، در صورت همکاری با این شرکت خبر داد. محمدرضا لشکری گفت: به منظور تشویق مشترکان چاه آب کشاورزی در برنامه مدیریت مصرف برق و کاهش پیک بار تابستان، مشترکانی که با این شرکت تفاهم […]

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان سمنان از بهره مندی اشتراک های چاه آب کشاورزی از برق رایگان، در صورت همکاری با این شرکت خبر داد.

محمدرضا لشکری گفت: به منظور تشویق مشترکان چاه آب کشاورزی در برنامه مدیریت مصرف برق و کاهش پیک بار تابستان، مشترکانی که با این شرکت تفاهم نامه همکاری منعقد نمایند، از پاداش درنظرگرفته شده که همان برق رایگان باشد بهره مند می شوند.

وی با بیان این که طول دوره همکاری از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ماه است افزود: در صورت همکاری در کل زمان دوره همکاری، ۲۵ درصد به پاداش همکاری اضافه می شود.

وی با اشاره به این که ساعت همکاری چهار ساعت بین ۱۲ ظهر تا ۱۸ بعدازظهر مورد قبول می باشد اضافه کرد: برای کمتر از یک ماه، به ازای هر روز همکاری و چهار ساعت خاموشی چاه آب بین ۱۲ تا ۱۸، بخشودگی بهای برق صورت حساب به نسبت تعداد روز همکاری محاسبه می شود.

لشکری یادآور شد: به ازای همکاری چهار ساعت بین ساعات ۱۲ تا ۱۸ در روز و در کل ماه، بخشودگی بهای برق صورت حساب به اضافه پاداش اضافی محاسبه و درنظر گرفته می شود.

وی تصریح کرد: همکاری به صورت خاموشی ۲۴ ساعته و حداقل هفت روز در یک ماه نیز شامل بخشودگی بهای صورت حساب خواهد شد.