با صرفه جویی در مصرف گاز تولید برق را تداوم بخشیم.

پس بیاییم با همراهی و همیاری هم در تداوم خدمات رسانی به شهروندان عزیزمان در سراسر کشور عزیزمان، ایران اسلامی، حتی با خاموش کردن فقط یک لامپ اضافه ماهم سهیم باشیم.

پس بیاییم با همراهی و همیاری هم در تداوم خدمات رسانی به شهروندان عزیزمان در سراسر کشور عزیزمان، ایران اسلامی، حتی با خاموش کردن فقط یک لامپ اضافه ماهم سهیم باشیم.