با تولید پرتوان و پایدار برق چراغ درمان خاموش نمی شود