مدیر عامل آبفا فارس خبر داد:

بازگشت بالغ بر سه میلیون مکعب آب به چرخه مصرف قانونی در سال ۱۴۰۲

مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس گفت: درسال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۵ هزار و ۶۴۷ فقره تخلف در برداشت غیر قانونی آب، انشعاب و شیر برداشت های غیرمجاز در استان شناسایی و به انشعاب مجاز تبدیل شده است که بر همین اساس بالغ بر سه میلیون و ۳۰۰ هزار متر مکعب آب به چرخه مصرف قانونی بازگشت.

به گزارش برقاب، مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس گفت: درسال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۵ هزار و ۶۴۷ فقره تخلف در برداشت غیر قانونی آب، انشعاب و شیر برداشت های غیرمجاز در استان شناسایی و به انشعاب مجاز تبدیل شده است که بر همین اساس بالغ بر سه میلیون و ۳۰۰ هزار متر مکعب آب به چرخه مصرف قانونی بازگشت.

علی جان صادق پور با بیان اینکه انشعاب های غیرمجاز موجب تضییع حقوق مشترکین قانونی می گردد، گفت: براساس آمار، تیم شناسایی انشعابات غیرمجاز، در سال ۱۴۰۲ ، موفق به شناسایی و تبدیل حدود ۵ هزار و۶۹۶ فقره انشعاب غیرمجاز به انشعاب مجاز و نیز شناسایی قریب به ۹ هزار و۹۵۱ تخلف و برداشت غیر مجاز از شبکه های آبرسانی گردیده است.

به گفته ی مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس در سال گذشته با شناسایی و قطع انشعاب های غیر قانونی یا برداشت های غیر مجاز سه میلیون و ۳۰۰ هزار متر مکعب آب برابر با ۹۰۴۱ مترمکعب در شبانه روز به چرخه مصرف قانونی بازگشت و متخلفین نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.

گفتنی است: با جمع آوری انشعابات غیر قانونی( سرقت آب) مشکل ۲۷۰۰مشترک آب شرب در مناطقی که به علت تخلفات صورت گرفته دچار مشکل کم آبی بودند، مرتفع شده است.