بازرس ویژه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز منصوب شد

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز، بهمن بهروزی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت به‌موجب این حکم و حسب موافقت به‌عمل‌آمده مجتبی فرهادی را به‌عنوان ” بازرس ویژه مدیرعامل” در پیگیری امور مربوط به نمایندگان، اعضای شورای شهر و سایر امور محوله منصوب کرد

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز، بهمن بهروزی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت به‌موجب این حکم و حسب موافقت به‌عمل‌آمده مجتبی فرهادی را به‌عنوان ” بازرس ویژه مدیرعامل” در پیگیری امور مربوط به نمایندگان، اعضای شورای شهر و سایر امور محوله منصوب کرد