کارشناس دفتر فنی از تصفیه خانه فاضلاب ارومیه بازدید کرد

بازدید کارشناس دفتر فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب کشور از تصفیه خانه فاضلاب ارومیه

به گزارش برقاب،کارشناس دفتر فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب کشور در بازدید از تصفیه خانه فاضلاب ارومیه، روند اجرا و فعالیت در این حوزه را مورد بررسی قرار داد.

کارشناس دفتر فنی در بازدید از تصفیه خانه فاضلاب ارومیه بر انجام تعمیرات اساسی و بازسازی قسمتی از تاسیسات و تجهیزات مدول های یک و دو این تصفیه خانه تاکید کرد.

وی، همچنین خواستار انجام عملیات تکمیلی واحدهای ورودی تصفیه خانه  و کارهای باقیمانده مدول سوم شد.

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی نیز در این بازدید بر تسریع در فرآیند اخذ مصوبه ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تاکید کرد.

احیا جاهدی افزود: به لحاظ ایحاد شرایط فنی برای توسعه همزمان و متوازن تصفیه خانه  و شبکه جمع آوری فاضلاب، مبادله موافقت نامه طرح عمرانی مرتبط با احداث مدول چهارم تصفیه خانه فاضلاب برای جمعیت تحت پوشش ۳۰۰ هزار نفری بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است