بازدید و بررسی از روند اجرایی و عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب نقده

در بازدید معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب نقده، روند اجرایی این پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش برقاب،در بازدید معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب نقده، روند اجرایی این پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

احیا جاهدی در این بازدید نحوه اجرای پروژه را بررسی و راهکارهای لازم برای رفع برخی مشکلات را ارائه نمود.

وی افزود: عملیات موضوع قرار داد پیمانکار مجری شامل احداث دیواره های بتنی تانک SBR2 وکانال ورودی فاضلاب خام تانک مذکور در حال حاضر از ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده که با اتمام آن علاوه بر ارتقای شاخص های کیفی پساب خروجی، ظرفیت اسمی این تصفیه خانه قابل افزایش بوده واین معاونت اخذ اعتبارات مورد نیاز برای انجام عملیات مشابه در تانک SBR2 را با جدیت پیگیری می نماید