بازدید وزیر نیـرو و هیأت همراه از تاسیسات آبرسـانی ام الدبـس