بازدید نمایندگان جهاد آبرسانی وزارت نیرو از پروژه های آبرسانی محرومیت زدایی استان فارس

نمایندگان جهاد آبرسانی وزارت نیرو از پروژه های آبرسانی محرومیت زدایی شرکت آبفا استان فارس بازدید و بر تسریع در عملیات اجرایی تأکید کردند. 

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس با توجه به تاکید وزیر نیرو مبنی بر استمرار اجرای پروژه های محرومیت زدایی و اجرای این پروژه ها بدون وقفه زمانی، همزمان با ایام نوروز مهدی خان

احمدی نماینده مرکز جهادآبرسانی وزارت نیرو و ناظر عالی پروژه محرومیت زدایی آبرسانی روستایی شرکت مهندسی آبفا کشور، علیداد کیانی ناظر عالی منطقه ای پروژه های محرومیت زدایی آبرسانی

روستایی شرکت های آبفا استان فارس و شیراز، در سفری سه روزه به استان فارس به اتفاق وحید حق شناس معاون بهره برداری و توسعه ی آب شرکت آبفا فارس و نمایندگان سازمان بسیج سازندگی

این استان، پس از جلساتی راهگشا در جهت رفع موانع و تسریع در اجرای پروژه های محرومیت زدایی استان، از پروژه های آبرسانی در حال اجرای شهرستان های مرودشت، بوانات و بیضا بازدید کردند و از

نزدیک در جریان آخرین اقدامات انجام شده قرار گرفتند.