با حضور مدیران توزیع برق خراسان شمالی انجام شد؛

بازدید از دستاوردهای شرکت توزیع برق استان سمنان

شماری از مدیران شرکت توزیع برق خراسان شمالی، از دستاوردهای توزیع برق استان سمنان در حوزه های سازماندهی و طبقه بندی مشاغل و هیئت مدیره بازدید به عمل آوردند.

معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق استان گفت: در این برنامه نحوه محاسبه مزد شغل، سنوات، فوق العاده نامساعد کار، رقم ثابت سالیانه و همچنین نحوه محاسبه اقلام غیرنقدی، مورد بحث و تبادل نظر طرفین قرار گرفته است.

بامداد یغمائی با عنوان این که الگوهای پیاده سازی اقلام مربوط به اضافه کار، ماموریت و مواردی از قبیل اقلام غیرحکمی مورد بحث واقع شده است افزود: جزئیات طرح درخصوص نحوه پیاده سازی در سامانه طبقه بندی پیمانکاران و سامانه محاسبه حقوق پیمانکاران، از جمله مواردی است که پیرامون آن بحث و بررسی صورت پذیرفته است.

وی یادآور شد: اقلام مربوط به طرح وزارت نیرو در نشست های مشترک بررسی شده تا نقاط مشترک در این طرح حاصل گردیده و چالشهای موجود رفع ابهام شود.

قابل ذکر است: این برنامه که با حضور مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل، مدیر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل، رئیس اداره ممیزی و تمرکز حسابها و کارشناس خدمات پرسنلی شرکت توزیع برق استان خراسان شمالی همراه بود، اقدامات و فعالیتهای دفتر هیئت مدیره شرکت توزیع برق استان سمنان نیز مورد بازدید قرار گرفت.