باحضور مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در منطقه آزاد ارس رقم خورد

با حضور مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس مسائل و مشکلات آب وفاضلاب شهرستان هادیشهر وجلفا مورد بررسی و تبادل نظر گردید.
به گزارش دفتر روابط عمومی آبفای استان، با حضور مهندس خانی مدیرعامل آبفای استان ، مهندس کیانی مدیرعامل منطقه آزاد ارس ، فرماندار شهرشتان ، معاونت مالی وپشتیبانی شرکت و مدیران آب وفاضلاب جلفا وهادیشهر  ، مسائل و مشکلات شهرستان های جلفا و هادیشهردر حوزه آب وفاضلاب مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه در مورد  خط انتقال فاضلاب شهرهادیشهر به طرف تصفیه خانه شهر جلفا و راه اندازی تصفیه خانه آب جلفا و آب خام از اداره منابع آب و نصب پکیج تصفیه آب با همکاری دوسازمان منطقه آزاد ارس و شرکت آب وفاضلاب استان بحث و تصمیمات مثبتی در حل مشکل کم آبی شهرستان جلفا اتخاذ گردید .