اینفوگرافی شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت

رکورد میزان تولید سالانه طی ده سال نیروگاه طرشت