انجام ممیزی فنی انرژی ساختمان ستاد شرکت برق منطقه ای سمنان

در راستای پیاده سازی سیستم مدیریت مصرف انرژی و مدیریت سبز، نخستین ممیزی فنی انرژی ساختمان ستاد شرکت برق منطقه ای سمنان، توسط تیم ممیزی فنی و مهندسی شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات و با حضور و مشارکت مدیران و کارکنان شرکت، انجام گرفت.

مهندس جواد رخشی، مسئول انرژی شرکت و دبیر کمیته مدیریت مصرف و مدیریت سبز در شرکت برق منطقه ای سمنان با بیان این مطلب گفت: انجام ممیزی فنی انرژی، ضمن مشخص نمودن مشکلات و چالش های مصرف انرژی، با پیشنهاد و اجرای راهکار و برنامه های بهینه سازی و مدیریت مصرف سبب می گردد تا کمترین اتلاف انرژی در بخش ساختمان صورت گیرد و در همین راستا تلاش می شود تا میزان استفاده از انرژی های پاک و تجدیدپذیر در سطح شرکت افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه امروزه اجرای راهکارهای اصلاح الگوی مصرف و بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی و توسعه انرژی های تجدیدپذیر، امری اجتناب ناپذیر است، اظهار داشت : مدیریت مصرف و فرهنگ صحیح استفاده از انرژی و پیاده سازی مدیریت سبز می تواند کاهش هزینه های تولید و بهبود بهره برداری را در راستای دستیابی به توسعه پایدار به دنبال داشته باشد.