انجام عملیات تعمیر و تکمیل ساختمانهای نگهبانی سد لتیان…

گروه حوزه فعالیت فراخوان نوع فراخوان موضوع مهلت دریافت اسناد مهلت ارسال پیشنهاد نتایج مناقصه مناقصه آگهی مناقصه انجام عملیات تعمیر و تکمیل ساختمانهای نگهبانی سد لتیان 1399/05/01 1399/05/15 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه مشاور فرآیند انتخاب مشاور دعوتنامه مطالعات بهنگام سازی بیلان منابع آب محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز دریاچه نمک مختوم […]

گروه حوزه فعالیت فراخوان نوع فراخوان موضوع مهلت دریافت اسناد مهلت ارسال پیشنهاد نتایج
مناقصه مناقصه آگهی مناقصه انجام عملیات تعمیر و تکمیل ساختمانهای نگهبانی سد لتیان 1399/05/01 1399/05/15 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه
مشاور فرآیند انتخاب مشاور دعوتنامه مطالعات بهنگام سازی بیلان منابع آب محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز دریاچه نمک مختوم به سال آبی 97-96 1399/04/31 1399/05/07 فراخوان نمایش مشروح آگهی شرکت در مناقصه