انجام خدمات حفاظت فیزیکی

انجام خدمات حفاظت فیزیکی در دو فصل (۱- حفظ و حراست از اماکن، تاسیسات و انبارهای کارفرما) (۲- حفاظت فیزیکی و اموردفتری) با تأمین و بکارگیری حداقل ۵۷ نفر نیروی انسانی نوع مناقصه شماره ۹۹/۱۱ سازمان مرکزی شرکت آب وفاضلاب استان تهران سازمان برگزار کننده شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران نوع برگزاری حوزه […]

انجام خدمات حفاظت فیزیکی در دو فصل (۱- حفظ و حراست از اماکن، تاسیسات و انبارهای کارفرما) (۲- حفاظت فیزیکی و اموردفتری) با تأمین و بکارگیری حداقل ۵۷ نفر نیروی انسانی

مناقصه

۹۹/۱۱

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران

                   آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای          (نوبت اول و دوم )

(شماره ۱۱/۹۹ )

 1. نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران

 2. موضوع مناقصه : انجام خدمات حفاظت فیزیکی در دو فصل (۱- حفظ و حراست از اماکن، تاسیسات و انبارهای کارفرما) (۲- حفاظت فیزیکی و اموردفتری) با تأمین و بکارگیری حداقل ۵۷  نفر نیروی انسانی

 3. مبلغ برآورد : ۳۱۷/۷۲۴/۴۱۷/۱۶۳ ریال (یکصد و شصت و سه میلیارد و چهارصد و هفده میلیون و هفتصد و بیست و چهار هزار و سیصد و هفده) ریال

 4. مدت زمان کار : ۲۴ ماه

 5. الزامات : شرکتهای دارای سوابق کاری مرتبط و دارای گواهینامه صلاحیت از حراست وزارت نیرو و مجوز از مراکز انتظام و گواهینامه hse پیمانکاران وفق اسناد ارزیابی کیفی

 6. محل اعتبار : جاری

 7. مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ۰۰۰/۰۰۰/۶۲۵/۲ (دو میلیارد و ششصد و بیست و پنج میلیون)ریال بوده وبه یکی ازانواع ذیل می باشد:

 1. فیش واریزی به حساب شماره ۱- ۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱۷ نزد بانک سینا شعبه اکباتان به نام شرکت آبفای غرب استان تهران   ۲)ضمانتنامه بانکی ۳)ضمانتنامه صادره از موسسات اعتباری غیربانکی (دارای مجوز از بانک مرکزی) در وجه شرکت آبفای غرب استان تهران ۴) ارائه گواهی صادره از امور مالی شرکت آبفای غرب استان تهران مبنی بر کسر از مطالبات قطعی شده

  (به پیشنهادهایی که فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد)

 1. مهلت و محل دریافت اسناد : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ درج آگهی با مراجعه به  سامانه تدارکات الکترونیک  دولت ((www.setadiran.ir ،  یک سری از اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی را حداکثرتا ساعت ۱۴ روز  دوشنبه مورخ ۰۶/۰۵/۹۹ دریافت نمایند.

 2. تاریخ و محل تحویل پیشنهادات : شرکت کنندگان می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ  ۲۰/۰۵/۹۹  در سامانه تدارکات  الکترونیک دولت ((www.setadiran.ir بارگذاری نمایند. (پاکات الف (تضامین) همزمان به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه مرکزی واقع در تهرانسر انتهای خیابان راسخ مهر کوچه یکم غربی آب و فاضلاب غرب استان تهران گردد)

 3.  زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی کیفی: ساعت ۳۰/۹ روز  سه شنبه مورخ ۲۱/۰۵/۹۹ در دفتر قراردادها و بازرگانی شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران (تاریخ و زمان بازگشایی سایر پاکات متعاقباً به مناقصه گران واجد شرایط اعلام خواهد شد.)

 4.  هزینه درج هر دو مرحله چاپ آگهی مربوط به این مناقصه بعهده کارفرما می باشد .

 5.  به پیشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 6.  سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

        نشانی های سایت اینترنتی ( (http://tender.nww.co.ir),(http://iets.mporg.ir