انتصاب ۳ معاون حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی کشور

طی احکام جداگانه ای از سوی تقی زاده خامسی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران سه معاون حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی کشور منصوب شدند. به گزارش شبکه خبری آب ایران، انتصابهای جدید به شرح زیر است: سید محمد علی مصطفوی به عنوان معاون مطالعات […]

طی احکام جداگانه ای از سوی تقی زاده خامسی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران سه معاون حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی کشور منصوب شدند.

به گزارش شبکه خبری آب ایران، انتصابهای جدید به شرح زیر است:

سید محمد علی مصطفوی به عنوان معاون مطالعات پایه و تخصیص، عبداله فاضلی فارسانی به عنوان معاون حفاظت ، بهره برداری و امور اجتماعی وعلی مظفریان به عنوان معاون مهندسی و تجیهزمنابع مالی