انتصاب 3 عضو جدید هیئت مدیره شرکت های آب منطقه ای

طی احکام جداگانه ای از سوی تقی زاده خامسی معاون آب و آبفا وزیر نیرو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اعضاءهیئت مدیره سه شرکت آب منطقه ای تعیین شدند. به گزارش شبکه خبری آب ایران ،این احکام برای  صابر علی دادی  از شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان […]

طی احکام جداگانه ای از سوی تقی زاده خامسی معاون آب و آبفا وزیر نیرو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اعضاءهیئت مدیره سه شرکت آب منطقه ای تعیین شدند.

به گزارش شبکه خبری آب ایران ،این احکام برای  صابر علی دادی  از شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان ، سیاوش بهروز کوهنجانی از شرکت سهامی آب منطقه ای فارس و فتح اله صابرپور از شرکت سهامی آب منطقه ای چهار محال و بختیاری صادر شده است.