انتصاب نماینده مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان در امور HSE

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان ، مهندس حسین افضلی طی حکمی حمیدرضا ایزدی را بعنوان نماینده مدیرعامل در امور HSE منصوب کرد. متن حکم بدین شرح است:

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان ، مهندس حسین افضلی طی حکمی حمیدرضا ایزدی را بعنوان نماینده مدیرعامل در امور HSE منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است: