انتصاب نماینده مجری طرح آبرسانی به شهرهای بندرترکمن و گمیشان

با حکم مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان، حسن درویشی نماینده مجری طرح “آبرسانی به شهرهای بندرترکمن و گمیشان” شد. به گزارش روابط عمومی روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، در ابلاغ  سید محسن حسینی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان خطاب به حسن درویشی آمده است: نظر به لزوم تسریع در امور طرح […]

با حکم مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان، حسن درویشی نماینده مجری طرح “آبرسانی به شهرهای بندرترکمن و گمیشان” شد.
به گزارش روابط عمومی روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، در ابلاغ  سید محسن حسینی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان خطاب به حسن درویشی آمده است: نظر به لزوم تسریع در امور طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در ابعاد فنی، مالی و اجتماعی، به موجب این ابلاغ وظیفه نمایندگی مجری طرح آبرسانی به شهرهای بندرترکمن و گمیشان به جنابعالی ارجاع می شود.
حسن درویشی ، ریاست اداره منابع آب کردکوی، بندرگز و ترکمن را نیز برعهده دارد.
انتصاب نماینده مجری طرح آبرسانی به شهرها وروستاهای نوار مرز

با حکم مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان، حمیدرضا ابراهیمی به عنوان نماینده مجری “طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای نوار مرز” منصوب شد

به گزارش روابط عمومی روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، در ابلاغ سید محسن حسینی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان خطاب به حمید رضا ابراهیمی آمده است: نظر به لزوم تسریع در امور طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در ابعاد فنی، مالی و اجتماعی، به موجب این ابلاغ وظیفه نمایندگی مجری طرح آبرسانی به شهرها وروستاهای نوار مرز به جنابعالی ارجاع می شود

بدیهی است انجام این وظیفه را تحت نظر رئیس گروه طرح های آبرسانی معاونت طرح و توسعه وبا بکارگیری کلیه توان خود، مشاوران و پیمانکاران ذیربط صورت خواهید داد