انتصاب ناظر عالی اجرای برنامه های پاسخ گویی بار در سال ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، با صدور حکمی از سوی دکتر رخشانی مهر معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر و نظر به اهمیت بسیار بالای اجرای صحیح و کامل برنامه های مدیریت اوج بار سال جاری توسط شرکت های توزیع برق سراسر کشور و ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت های موجود، […]

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، با صدور حکمی از سوی دکتر رخشانی مهر معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر و نظر به اهمیت بسیار بالای اجرای صحیح و کامل برنامه های مدیریت اوج بار سال جاری توسط شرکت های توزیع برق سراسر کشور و ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت های موجود، مهندس پیام جوادی معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت به عنوان ناظر عالیه بر اجرای برنامه های پاسخ گویی بار در سال ۱۴۰۰ منصوب شد.