به عنوان رئیس هیات ورزش صنعت آب و برق استان

انتصاب مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان

با حکمی از سوی معاون وزیر نیرو ، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان به عنوان رئیس هیات ورزش صنعت آب و برق استان سمنان منصوب شد .

به گزارش برقآب، با حکمی از سوی معاون وزیر نیرو ، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان به عنوان رئیس هیات ورزش صنعت آب و برق استان سمنان منصوب شد .

احمد حیدری معاون مالی و حقوقی و مجلس وزارت نیرو طی حکمی  مهندس مجید وفائی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان را به عنوان رئیس هیات ورزش صنعت آب و برق استان سمنان منصوب نمود.

در قسمتی از این حکم ، در شرح وظایف محوله آمده است : ” تهیه و تصویب برنامه های تربیت بدنی و مسابقات ورزشی کارکنان ،تهیه و تنظیم بودجه ورزشی استان ،هدایت حمایت و نظارت بر فعالیتهای ورزشی استانی ،هماهنگی در اجرای مسابقات ورزشی در سطح استان و سراسری وزارت نیرو ،هماهنگی در اجرای سیاستها و خط مشی های مصوب شورای مرکزی ورزش ،کنترل و حمایت فعالیتها ی ورزشی شرکت های استان ،ارائه گزارش عملکرد به دبیرخانه شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو “.