انتصاب مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

در حکمی صادره از سوی حمید رضا جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مهندس علیرضا نعمت سلطانی برای مدت دوسال به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل منصوب شد.

در حکمی صادره از سوی حمید رضا جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مهندس علیرضا نعمت سلطانی برای مدت دوسال به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل منصوب شد.