انتصاب عضو اصلی هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای قم

عضواصلی هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای قم منصوب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم:  طی حکمی از طرف محمد حاج رسولیها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران سید محمد تقی خاتمی بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای قم برای مدت سه سال منصوب شد.

عضواصلی هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای قم منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم:  طی حکمی از طرف محمد حاج رسولیها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران سید محمد تقی خاتمی بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای قم برای مدت سه سال منصوب شد.