انتصاب سرپرست دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان آبفای بوشهر

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ،آئین تکریم سرکار خانم مریم اردشیری و معارفه جناب محمد کیامرزی بعنوان سرپرست دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضلاب با حضور مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ،آئین تکریم سرکار خانم مریم اردشیری و معارفه جناب محمد کیامرزی بعنوان سرپرست دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضلاب با حضور مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر برگزار شد.