انتصاب سرپرست دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات شرکت آبفای گیلان

در راستای شایسته گزینی در انتخاب مدیران و همچنین بهره مندی از توانمندی های بانوان، طی حکمی از سوی سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان، مژگان فرزین بعنوان سرپرست دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات این شرکت منصوب شد. به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب […]

در راستای شایسته گزینی در انتخاب مدیران و همچنین بهره مندی از توانمندی های بانوان، طی حکمی از سوی سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان، مژگان فرزین بعنوان سرپرست دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات این شرکت منصوب شد.

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، تصاحب کرسی های مدیریتی توسط بانوان آبفای گیلان، نشان از اعتماد به توانمندی ، تخصص، تعهد و همچنین دقت و صداقت در انجام امور است که منجر به انتصاب ۳۲ درصد بانوان شرکت در پست های مدیریتی شده است.