انتصاب سرپرست جدید شرکت آبفا آذربایجان غربی

با حکم مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، سرپرست جدید شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی منصوب شد. بر این اساس و با حکم حمیدرضا جانباز، یوسف شمچی قائم مقام شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با حفظ سمت تا تعیین تکلیف و انتخاب مدیرعامل جدید، بعنوان سرپرست شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی […]

با حکم مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، سرپرست جدید شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی منصوب شد.

بر این اساس و با حکم حمیدرضا جانباز، یوسف شمچی قائم مقام شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با حفظ سمت تا تعیین تکلیف و انتخاب مدیرعامل جدید، بعنوان سرپرست شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی منصوب شد.