انتصاب رئیس گروه تلفیق و بیلان مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل

در مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل، اعضای هیئت مدیره و معاونان طرح و توسعه، برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی، حفاظت و بهره برداری شرکت و با صدور ابلاغی از سوی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل رئیس گروه تلفیق و بیلان مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل منصوب […]

در مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل، اعضای هیئت مدیره و معاونان طرح و توسعه، برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی، حفاظت و بهره برداری شرکت و با صدور ابلاغی از سوی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل رئیس گروه تلفیق و بیلان مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل منصوب شد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در این ابلاغ «دکتر ابراهیم مکلف» را به سمت رئیس گروه تلفیق و بیلان مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل منصوب کرد.

در متن این ابلاغ که به امضای مهندس عباس جنگی مرنی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل رسیده، خطاب به دکتر ابراهیم مکلف آمده است: «نظر به تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت، به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور به عنوان «رئیس گروه تلفیق و بیلان» تعیین می شوید.

انتظار می رود در تحقق اهداف عالی شرکت و انجام وظایف و مسئولیت های گروه فوق و ماموریت های سازمانی محوله، بر اساس شرح وظایف مربوطه، تحت مدیریت مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت تلاش و اقدام موثر نمایید.

گفتنی است در این مراسم از زحمات و خدمات «مهندس آیت سلحشور» در دوران تصدی سرپرستی گروه تلفیق و بیلان شرکت قدردانی شد.